A) GEODETICKÁ ČINNOST - příklady

A1 - GEOMETRICKÝ PLÁN NA :

zápis budovy do KN rozdělení pozemku věcné břemeno zpřesnění stávající hranice
GP na RD pro kolaudaci GP na rozdělění pozemku

  

Zápis nové budovy nebo rozestavěné budovy využijete v případě, že jste postavili dům a potřebuje ho zapsat do KN. Může se také jednat o opomenutou starou budovu.

Je nejčastějším úkonem v katastru nemitostí. Geometrickým plánem se oddělují či slučují díly, oddělují se nové parcely. Geometrický plán se do KN vždy zapisuje prostřednictvím nějaké listiny - kolaudační rozhodnutí, kupní smlouva apod. Je dnes nově rozšířená záležitost. Zapisuje se také listinou a zjednává pro uvedené subjekty právo činit něco ve svůj prospěch na cizích pozemcích. Jsou pro práva přístupu, příjezdu nebo pro uložení IS.

Je novinkou jen pár let starou. Umožňuje vlastníkům sousedních pozemků napravit letité nesrovnalosti mezi průběhem užívané a uznávané hranice v terénu a jejím záznamem v KN. Pro zápis je třeba ješta vyhotovit tzv. souhlasné prohlášení, které podepíší všechny zúčastněné strany jichž se změna dotýká.

 L E G E N D A :  KN = katastr nemovitostí, IS= inženýrské sítě, 

F O R M U L Á Ř E : potřebné formuláře lze stáhnout z ČUZK

A2, A3 - VYTYČENÍ VLASTNICKÉ HRANICE  - VYTYČENÍ STAVBY :

vytyčení hranice mezi parcelami vytyčení stavby - obrysu budovy
   

Slouží k fyzickému vyznačení vlastnické hranice v terénu, k seznámení sousedních vlastníků s jeho průběhem a k vyhotovení vytyčovacího prokolu.

Jedním z úkonů inženýrské geodézie ve stavebnictví je prostorové vytyčení projektované stavby v terénu. Tedy její zaznačení tak, aby se podle toho dala stavět.

 

A4, A5 - MAPOVÉ PODKLADY a ZAMĚŘOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU STAVEB (DSPS) :

MP - mapový podklad DSPS 
 

Prvotní prací všech zeměměřičů je zajistit mapu dosud neznámého území pro projekční účely. Těmto pracem se říká mapový podklad  a obsahuje polohopisnou kresbu, údaje o výškách a většinou i vrstevnice.

Po ukončení stavby je potřeba zaměřit její skutečný stav, jednak jako dokumentaci pro kolaudační účely a také jako dokumentaci pro následnou archivaci.

NOVĚ NÁS NALEZNETE TAKÉ NA FACEBOOKU!!!

http://www.facebook.com/pages/Geonova-sro/523267444361999

   GEONOVA s.r.o.

   Nádražní 397
   580 01 Havlíčkův Brod

   - tel.: 569 428 743
   - fax: 569 428 744

geonova_pic.jpg

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra

Návštěvnost stránek

086257
geonova_foot.png